ماده ۳۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

حضور مسوول فنی در کلیه مراحل تولید الزامی بوده و مسوول فنی باید نظارت دائم در امر تولید داشته باشد. تخلف از این امر جرم بوده و متخلف به مجازاتهای مقرر محکوم می‌شود.

بعدی ❭