ماده 362 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه علاوه بر رسیدگی به ادله مندرج در کیفرخواست یا ادله مورد استناد طرفین، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم است را با قید جهت ضرورت آن انجام می دهد.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)