ماده ۴۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری

سایر ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک همان است که برای سایر دادگاههای کیفری مقرر گردیده است.

بعدی ❭