ماده 335 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه‌های کیفری در موارد زیر شروع به رسیدگی می کنند:
الف - کیفرخواست دادستان
ب - قرار جلب به دادرسی توسط دادگاه
پ - ادعای شفاهی دادستان در دادگاه

نشست های قضایی (16 مورد)