ماده ۵۸ آئین‌نامه قانون ثبت املاک

آگهی‌هائی که باید طبق ماده ۱۰ قانون ثبت در سی روز سه مرتبه منتشر شود انتشار آن در روز اول و پانزدهم و سی‌ام خواهد بود.

بعدی ❭