ماده 131 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس برای حفظ جسد، کشف هویت متوفی و چگونگی فوت وی، نسبت به ترسیم کروکی، عکسبرداری و در صورت امکان، فیلمبرداری از جسد و غیره اقدام و دستورهای لازم را صادر می کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)