ماده 592 قانون آیین دادرسی کیفری

ترکیب، صلاحیت و آیین دادرسی دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌زمان جنگ به ترتیب تعیین شده برای سایر دادگاه‌های نظامی ‌است مگر آنکه در این قانون به نحو دیگری مقرر شود.