ماده ۴۴۰ قانون مدنی

خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است.

بعدی ❭