ماده ۴۳۰ قانون تجارت

شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده.

بعدی ❭