ماده ۱۷۶ قانون مدنی

دفینه که در اراضی مباحه کشف شود متعلق به مستخرج آن است.

بعدی ❭