ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۱۳۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۱۶

۱۶/۶/۹۲
۱۱۳۴/۹۲/۷
۸۰۳-۱/۱۶۸-۹۲
سوال:
در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون ناسخ ماده ۱۳۱ می باشد یا خیر و اگر نمی باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می باشد.
نظریه مشورتی:
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست ودر هریک از دو مقررات ( تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است ، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دونفرفحاشی کند.

نظریات مشورتی