اصل ۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.

بعدی ❭