ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی

مجازات ورشکسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

بعدی ❭