ماده ۱۸۶ قانون مدنی

عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

بعدی ❭