ماده ۱۴۰ قانون دریایی

عدم کفایت بار
اگر تمام ظرفیت کشتی اجاره شده باشد و مستاجر بار کافی برای تمام کشتی نداشته باشد فرمانده نمیتواند بدون موافقت مستاجر کالای دیگری را‌حمل کند. ‌

بعدی ❭