ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۷۴۲ قانون مدنی

اگر در کفالت محل تسلیم معین نشده باشد کفیل باید مکفول را در محل عقد تسلیم کند مگر اینکه عقد منصرف به محل دیگر باشد.

بعدی ❭