ماده ۶۸۶ قانون مدنی

ضامن باید برای معامله اهلیت داشته باشد.

بعدی ❭