ماده ۲۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر این که مشمول قانون دیگری باشند.

بعدی ❭