ماده 610 قانون آیین دادرسی کیفری

نقل و انتقال متهمان و محکومان دادسرا و دادگاه‌های نظامی ‌به‌عهده دژبان یگانهای نیروهای مسلح ذی‌ربط است و در صورتی‌که یگان مربوط در محل، دژبان نداشته باشد، توسط نیروی انتظامی ‌صورت می‌گیرد، مگر اینکه مرجع قضائی دستور خاصی صادر نماید که در این‌صورت برابر دستور انجام می‌شود. در هرصورت هزینه نقل و انتقال به‌عهده یگان بدرقه کننده است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)