ماده ۱۲۶ قانون دریایی

رعایت مقررات
‌مسافر باید دستورهای فرمانده را درباره حفظ نظم در کشتی رعایت نماید.

بعدی ❭