در آثار بیع

ماده ۳۶۲

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

فقره اول - در ملکیت مبیع و ثمن [ ماده 363 تا ماده 366 ]
فقره دوم - در تسلیم [ ماده 367 تا ماده 389 ]
فقره سوم - در ضمان درک [ ماده 390 تا ماده 393 ]
فقره چهارم - در تادیه ثمن [ ماده 394 تا ماده 395 ]
بعدی ❭