ماده ۱۱‌ دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری

این دستورالعمل در ۱۱ ماده و ۲ تبصره در تاریخ ۷/۹/۱۳۹۸به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.