‌ماده ۲۳۰ قانون تجارت

قبول‌کننده برات ملزم است وجه آن را سر وعده تادیه نماید.

بعدی ❭