ماده ۱۳ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی

خدمات اداری و پشتیبانی مورد نیاز، توسط «دفتر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» صورت می‌پذیرد. این دفتر با هماهنگی رئیس هیات، زیر نظر رئیس مجلس، انجام وظیفه می‌نماید و تشکیلات آن به پیشنهاد رئیس هیات به تصویب رئیس مجلس خواهد رسید.

بعدی ❭