نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۴۰۳ مورخ ۱۳۹۲/۰۷/۲۲

نظریه شماره: ۷/۹۲/۱۴۰۳
مورخ: ۱۳۹۲/۷/۲۲
شماره پرونده: ۸۱۸-۱۸۲-۹۲
سوال:
آقای «الف» به قصد خودکشی سلاح کمری خود را به سمت شقیقه‌­ی خود نشانه‌­گیری می‌کند آقای «ب» که متوجه قصد خودکشی «الف» می شود به قصد نجات وی و جلوگیری از خودکشی «الف» با سلاح خود دست او را نشانه رفته و تیراندازی می کند و با قطع مچ دست وی او را از خودکشی باز می‌دارد لطفا بفرمایید:
اولا: آیا «ب» مجرم است یا خیر به چه دلیل؟
ثانیا: در صورتی که قائل به عدم ارتکاب جرم یا عدم مسئولیت «ب» شویم توجیه و مستند قانونی آن چیست.
نظریه مشورتی:
در فرض سوال اگر طریق دیگری برای حفظ جان شخص وجود نداشته باشد،‌ با توجه به اطلاق ماده ۵۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و در صورت وجود شرائط مندرج در این ماده، مسئولیتی متوجه وارد کننده جرح نیست. در عین حال تشخیص موضوع به عهده قاضی رسیدگی کننده است.