ماده ۱۱ آیین‌نامه نحوه بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات

سرپرست و اعضاء هیات بازرسی با پیشنهاد معاونت و با حکم دادستان اعزام می‌شوند. نظارت بر حسن انجام بازرسی و تقسیم کار بین اعضاء به عهده سرپرست هیات بوده و سایر اعضـاء ضمن همکاری لازم نتیجه به دست آمده را در اختیار وی قرار می‌دهند تا در تهیه گزارش نهایی منظور گردد.

بعدی ❭