ماده ۴۰۵ قانون مدنی

اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت.

بعدی ❭