ماده 386 قانون آیین دادرسی کیفری

در صورتی که هریک از اصحاب دعوی وکلای متعدد داشته باشد، حضور یکی از آنان برای تشکیل جلسه دادگاه کافی است.

نشست های قضایی (1 مورد)