ماده 3 قانون مسئولیت مدنی

دادگاه میزان زیان و طریقه و کیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال قضیه تعیین خواهد کرد جبران زیان را به صورت مستمری ‌نمیشود تعیین کرد مگر آن که مدیون تامین مقتضی برای پرداخت آن بدهد یا آن که قانون آن را تجویز نماید.

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

نشست های قضایی (15 مورد)