ماده ۱۴۳ قانون دریایی

تعهدات مستاجر
‌مستاجر کشتی موظف است:
۱ - کشتی را مطابق قرارداد اجاره بارگیری نماید.
۲ - مال‌الاجاره را مطابق قرارداد اجاره بپردازد. ‌

بعدی ❭