ماده ۹۳ آئین‌نامه قانون ثبت املاک

در مورد گو اهینامهائی نیز که مطابق ماده ۱۷ قانون ثبت داده شده و بنظر اداره خارج از مدت می‌باشد مدلول مواد ۸۹ ـ۹۰ـ۹۲ـ۹۶ در آن قسمتیکه راجع بگرفتن گواهینامه و دادن رسید و مهر اعتراض و اظهارنظر و ارسال باداره مرکزی مقرر است رعایت خواهد شد.

بعدی ❭