ماده 13 قانون مسئولیت مدنی

کارفرمایان مشمول ماده 12 مکلفند تمام کارگران و کارکنان اداری خود را در مقابل خسارات وارده از ناحیه آنان به اشخاص ثالث بیمه‌ نمایند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)