در حقوق مختلفه که برای اشخاص‌ نسبت به اموال است

ماده ۲۹

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند:
۱- مالکیت (‌اعم از عین یا منفعت).
۲- حق انتفاق.
۳- حق ارتفاق به ملک غیر.

فصل اول - در مالکیت [ ماده 30 تا ماده 39 ]
مبحث دوم - در وقف [ ماده 55 تا ماده 91 ]
مبحث سوم - در حریم املاک [ ماده 136 تا ماده 139 ]
بعدی ❭