ماده ۱۸۴ قانون مدنی

عقود و معاملات باقسام ذیل منقسم میشوند: ‌لازم، جائز، خیاری، منجز و معلق.

بعدی ❭