ماده 361 قانون آیین دادرسی کیفری

دادگاه باید خلاصه اظهارات دادستان یا نماینده وی و عین اظهارات طرفین، شهود، کارشناس و اهل خبره را در صورتمجلس درج کند.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)