قانون تغییر ساعت رسمی کشور

مصوب 1386/05/31 مجلس شورای اسلامی

ماده واحده - ساعت رسمی کشور هر سال در ساعت 24 روز اول فروردین‌ماه یک ساعت به جلو کشیده می‌شود و در ساعت 24 روز سی‌ام شهریورماه به حال سابق برگردانده می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار‌شنبه مورخ سی و یکم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1386/6/21 به تایید شورای نگهبان رسید.

غلامعلی حدادعادل - رئیس مجلس شورای اسلامی

❌ این قانون به موجب قانون نسخ قانون تغییر ساعت رسمی کشور مصوب 1401/2/10 نسخ گردیده است.

عناوین و برچسب‌ها