ماده ۵۷۹ قانون تجارت

اسم تجارتی قابل انتقال است.

بعدی ❭