ارتباط با من تلگرام اینستاگرام

ماده ۴۹ قانون تعزیرات حکومتی

در مواردی که در این قانون مراتب متعدد برای مجازات تعیین شده است چنانچه تکرار جرم با فاصله بیش از مدت ۲ سال از تاریخ قطعیت اولین حکم صورت گیرد، مرتبه اول تلقی می‌شود.

بعدی ❭