ماده ۴۳۷ قانون مدنی

از حیث احکام عیب ثمن شخصی مثل مبیع شخصی است.

بعدی ❭