ماده ۵۷۲ قانون مدنی

شرکت اختیاری است یا قهری.

بعدی ❭