ماده ۲۳۱ قانون تجارت

قبول‌کننده حق نکول ندارد.

بعدی ❭