ماده ۱۶۴ قانون تجارت

مدیریت شرکت مختلف سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است.

بعدی ❭