ماده ۲۴۲ قانون تجارت

هر گاه برات بی‌وعده قبول شد باید فوراً پرداخته شود.

بعدی ❭