نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۰۶۴ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۳۰

مورخ: ۳۰/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۲۰۶۴/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۴۵۷-۱/۱۸۶-۹۲
سوال:
باتوجه به ماده ۴۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ دیه صدماتی که از سوی مرتکب نابالغ واقع شده وموجب ارش یا از بین رفتن قسمتی از منافع مانند شنوایی، بینایی و...باشد درصورتی که میزان این دیات کمتر از دیه موضحه باشد در اینصورت دیه به عهده مرتکب نابالغاست یا عاقله او.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده ۴۴۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ارش دیه غیرمقدر است.... و مقررات دیه مقرر در مورد ارش نیز جریان دارد مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.