قانون دائمی شدن قانون آیین دادرسی کیفری
مصوب ۱۳۹۷/۰۹/۰۳
ماده واحده

قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۰۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ انقضای مدت اجرای آزمایشی آن، دائمی می‌شود.