ماده 473 قانون آیین دادرسی کیفری

آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخری که مطابق ماده (471) این قانون صادر می‌شود، قابل تغییر است.

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2 مورد)