ماده 686 قانون آیین دادرسی کیفری

کلیه مقررات مندرج در این بخش، ‌علاوه بر جرائم رایانه‌ای شامل سایر جرائمی که ادله الکترونیکی در آنها مورد استناد قرار می‌گیرند نیز می‌شود.