ماده ۹۹ قانون تجارت

مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

بعدی ❭