ماده 494 قانون آیین دادرسی کیفری

عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می‌شود و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود، مگر در مواردی که قانون مقرر نماید.

نشست های قضایی (18 مورد)