ماده ۵۷۳ قانون تجارت

اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای شش ماه.

بعدی ❭